Algemene voorwaarden

Buningh is een onderdeel van de handelsnaam Marly’s bv met kvk nr 18071232 en btw nr NL8122.20.572.B01, deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kvk in Rotterdam.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Marly’s BV en op alle met Marly’s BV aangegane overeenkomsten.
1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
1.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.5 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Marly’s BV in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.6 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internet pagina’s, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Marly’s BV derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
2.2 Specificaties en prijzen genoemd op de Internet site kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Marly’s BV garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
2.3 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Marly’s BV het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
2.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Marly’s BV schriftelijk zijn vastgelegd.
2.5 Koper en Marly’s BV komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.
2.6 Voor aankopen op bedrijfsnaam gelden de garantievoorwaarden gelijk aan de voorwaarden voor professioneel gebruik.

3. Herroepingsrecht
3.1 De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 14 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de koper of degene namens de koper goederen in ontvangst neemt en bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 2). Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.
3.2 Voldoet een bedrijf niet aan haar verplichtingen conform artikel 2 geldt een termijn van 3 maanden. Voldoet het bedrijf aan haar verplichtingen conform artikel 2 binnen 3 maanden geldt de termijn van 7 werkdagen vanaf dat moment.
3.3 Marly’s BV mag geen kosten voor het opzeggen in rekening brengen. De koper is hoogstens verplicht de kosten voor het terugzenden van goederen betalen. Als de koper de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet Marly’s BV de door koper betaalde bedrag terugbetalen. Dit moet Marly’s BV zo snel mogelijk doen, maar in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst. Koper hoeft geen reden voor ontbinding van de koop op te geven.
3.4 Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen.

  • voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de koper is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen;
  • voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
  • voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen ;
  • voor goederen die Marly’s BV op commissiebasis besteld heeft:
  • voor goederen welke zijn aangebroken en waarvan de verpakking niet kan worden hersteld;
  • indien de koper een lening heeft afgesloten met Marly’s BV of met derden om het goed of de dienst te kunnen financieren en herroept de koper de koop of dienstverleningsovereenkomst binnen zijn bedenktijd, dan voorziet de wet in de mogelijkheid van herroeping van de lening.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdrage. Marly’s BV geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
4.2 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
4.3 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
4.5 Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.

5. Betaling
5.1 Per factuurdatum geldt een maximale betalingstermijn van 5 werkdagen.
5.2 Bij het aangaan van een reservering is het voldoen van een reserveringsbedrag verplicht. Dit reserveringsbedrag wordt op het aankoopbedrag in mindering gebracht. Indien koper als nog besluit de reservering ongedaan te maken, volgt geen restitutie van het reserveringsbedrag.
5.3 Als Marly’s BV na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Marly’s BV onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van Marly’s BV.
5.4 Door het verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Marly’s BV op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan Marly’s BV uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
5.6 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Marly’s BV als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de factuur met een minimum van euro 50,- exclusief omzetbelasting.
5.7 Ingeval van niet-tijdige betaling is Marly’s BV bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5.8 Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Marly’s BV op u mocht hebben ten aanzien van welke Marly’s BV niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 4.3 en 4.4.

6. Aflevering en leveringstermijnen
6.1 Tenzij anders is overeengekomen (levering onder rembours), zal Marly’s BV de producten onder vooruitbetaling afleveren.
6.2 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen bij ontbinding binnen 30 dagen terugstorten.
6.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
6.4 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
6.5 Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde  producten, is de koper niet gerechtigd om de betreffende producten naar Marly’s BV terug te zenden.
6.6 De verzendkosten komen voor iedere zending van en naar Marly’s BV, importeur of fabrikant voor rekening van koper. Dit geldt voor zowel nieuwe aankopen, retouren als ook bij garanties.
6.7 Door de koop geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven naast deze garantiebepalingen de wettelijke garantiebepalingen van kracht.
6.8 De garantietermijn is nimmer langer dan door fabrikant van product wordt aangegeven, echter met dien verstande dat bij professioneel gebruik de garantietermijn is gemaximaliseerd tot 6 maanden.
6.9 Schadeclaims en/of omruilingen achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen. Mocht blijken dat een product defect is nadat de bezorgdienst weer is vertrokken, dient u hier binnen 24 uur melding van te maken.
6.10 Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien het een gebruikersfout betreft zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Indien u niet wenst te repareren dient u het product binnen 14 dagen bij ons op te halen.
6.11 In het geval van gebruikersfouten worden er ook geen aankoopbedragen teruggestort. Ook hierbij geldt dat het product uw eigendom blijft en dat u dit binnen 14 dagen bij ons op dient te halen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Marly’s BV verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Marly’s BV geleverde producten en/of diensten.
8.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Marly’sBV cq. Marly’s BV haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
8.3 De koper zal Marly’s BV direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4 De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct (max. 1 dag na ontvangst) aan Marly’s BV te melden.

9. Nieuwsbrieven
9.1 Marly’s BV klanten aanvaarden toezending van Marly’s BV Nieuwsbrieven. Men kan zich hiervoor uitschrijven door gebruik te maken van een afmeldcode. Deze wordt vermeld in de Nieuwsbrief.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij Marly’s BV c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografe van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
10.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door Marly’s BV ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Marly’s BV haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
10.3 Koper mag de merken van Marly’s BV niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
10.4 Marly’s BV verklaart dat naar haar beste weten dat door Marly’s BV geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Marly’s BV, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Marly’s BV product aan Marly’s BV betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
10.5 De koper stelt Marly’s BV direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Marly’s BV inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
10.6 Marly’s BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder Marly’s BV haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Marly’s BV nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

Marly’s BV is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstand schade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
11.2 Marly’s BV is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internet providers, email storingen, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.
11.3 Ook is Marly’s BV niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Marly’s BV wegens onderhoud of anderszins.
11.4 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
11.5 Marly’s BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Marly’s BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.
11.6 De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan Marly’s BV schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.
11.7 Onze advertenties en productinformaties zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en alle afbeeldingen zijn van de laatste update. Toch sluipen er soms fouten in. Ook worden de vorm en enkele details van de producten soms gewijzigd. Marly’s BV kan echter geen enkele claim aanvaarden voor welke fout dan ook (gewijzigde vorm, samenstelling, kleur en/of prijs).

12. Overmacht
12.1 Indien Marly’s BV door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
12.2 Indien de overmachttoestand 31 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen bij ontbinding binnen 30 dagen terugstorten.
12.3 Onder overmacht van Marly’s BV wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Marly’s BV of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
12.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Persoonsgegevens
13.1 Marly’s BV conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte “Privacy Statement” van Marly’s BV, zoals opgenomen in deze site.

14. Toepasselijk recht en verdragen
14.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Geschillen beslechting
15.1 Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Marly’s BV is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 18071232.

X

Main Menu